Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.


Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Profit 5P Sp. z o.o. (dalej jako „Profit 5P”) z siedzibą w Łodzi (90-567) przy ul. Andrzeja Struga 46 lok. 12.
Dane osobowe zbierane przez Profit 5P przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Profit 5P zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.


Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności Profit 5P zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Profit 5P jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Profit 5P, w tym w celu informowania o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez Profit 5P, lub w których Profit 5P uczestniczy oraz o działalności Profit 5P (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.profit5p.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez Profit 5P z Klientami, w tym przeprowadzania szkoleń oraz przeprowadzania konsultacji, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Profit 5P (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Profit 5P (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Profit 5P (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Państwa prawa
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Profit 5P lub wykonanie usługi, np. w zakresie organizowanych szkoleń.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń uregulowane jest również w Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych.

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług szkoleniowych.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Profit 5P przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.


Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi związanej z przetwarzaniem przez Profit 5P danych osobowych.


Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

  • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Profit 5P, jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
  • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Profit 5P, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Profit 5P na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Profit 5P. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, Profit 5P zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Profit 5P w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.


Zmiany Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie: www.profit5p.pl.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem: 02.01.2023 r.